Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1. Evenement: Het evenement Farmstacle Run.
1.2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op de door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement
1.3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement
1.4. Organisator: de rechtspersoon (Stichting Sportevenementen Heino) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst
3. De Organisator heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden en de inhoud van de website eenzijdig te wijzigen. Het gebruik van de website door de Deelnemer na wijziging van de algemene voorwaarden betekent dat de Deelnemer akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden.

Artikel 2: Deelname
1. Een Deelnemer dient op dag waarop het Evenement wordt gehouden tenminste de door de Organisator voor dat Evenement vastgestelde minimumleeftijd van 8 jaar te hebben bereikt bij de Farmstacle Run 4 Kids en vastgestelde minimumleeftijd van 14 jaar te hebben bereikt bij de Farmstacle Run. Het is de Organisator toegestaan om voorafgaand en/of gedurende het Evenement om de leeftijd/startnummer van de Deelnemer te vragen. Wanneer na controle blijkt dat de Deelnemer niet aan de minimum leeftijd voldoet, is het de Organisator toegestaan de betreffende Deelnemer van het parcours te halen.
2. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk door de Deelnemer wanneer hij het inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
3. De deelname aan het Evenement geschied door de Deelnemer persoonlijk.
4. Restitutie van inschrijfgelden is niet mogelijk.
5. Het is voor de Deelnemer toegestaan zijn rechten uit de Overeenkomst over te dragen aan derde. Deze overdracht kan uitsluitend worden verricht door de Organisator bepaalde formulier te verkrijgen via info@farmstaclerun.nl. Overdragen van de inschrijving kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan het Evenement.
6. De Organisator van het Evenement kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement af te gelasten. Dit doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door de Deelnemer gemaakte kosten en restitutie van inschrijfgelden.
7. De Deelnemer moet ten alle tijden instructies van personeel of vrijwilligers van het Evenement opvolgen. Bij herhaaldelijke, of ernstige, misdragingen houdt de Organisator zich het recht voor de deelname aan het Evenement ten alle tijden stop te zetten zonder daarbij aanspraak te maken op gemaakte kosten of inschrijfgelden.
8. De Deelnemer verklaart geen commerciële activiteiten te ondernemen uit naam van het Evenement zonder uitdrukkelijke toestemming van de Organisator.
9. De Deelnemer gaat akkoord dat hij zich zonder kosten aanmeldt voor nieuwsbrieven van het Evenement. Ontvangers van de nieuwsbrief kunnen zich te allen tijde afmelden door de mogelijkheid tot uitschrijven in de nieuwsbrief zelf.
11. De Deelnemer is ten alle tijde zelf verantwoordelijk om obstakels op een veilige doch verantwoorde manier te nemen. Hierbij is het kunnen zwemmen bij een water gerelateerd obstakel een vereiste en is het deelnemers met een pacemaker en/of andere hartkwalen niet toegestaan om obstakels met stroom te trotseren. Bij ieder obstakel tijdens het Evenement heeft De Deelnemer de mogelijkheid om een obstakel niet te nemen dan wel over te slaan wanneer De Deelnemer deze niet wenst en/of durft te overwinnen.
12. Uit veiligheidsredenen is het de Organisator toegestaan cut off tijden te hanteren tijdens het Evenement waarbij de Deelnemer verplicht wordt een kortere afstand te lopen dan oorspronkelijk op zijn/haar ticket gecommuniceerd. De Deelnemer is tijdens het Evenement verplicht om zich aan deze mededeling van de Organisator te houden. De Organisator behoudt zich het recht bij overschrijden van tussentijden op splitsingspunten de Deelnemer(s) naar een verkorte afstand dan wel finish te begeleiden. De daadwerkelijke cut off tijd bij een splitsing verschilt per afstand waarbij de minimale te lopen snelheid 4km/uur als standaard geldt. Bij het hanteren van een cut off tijd is het Evenement geen compensatie verschuldigd jegens de Deelnemer.

Artikel 3: Aansprakelijkheid
1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname. Tevens is de Organisator niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade aan eigendommen.
2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert.
3. De Deelnemer dient zich afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid om het Evenement.
5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan de Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade. De Deelnemer is daarnaast bekend met het feit dat (grote) delen van het parcours plaatsvinden in bossen, (on)gelijke paden en/of andere off-road terreinen, waarbij de kans op blessures aanwezig is door gladheid, boomwortels, -stronken, takken of andere natuurlijke objecten en het feit dat de Organisator hier niet voor aansprakelijk geteld kan worden.
6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die een derde mocht lijden door toedoen van de Deelnemer, gedurende zijn deelname aan het Evenement.

Artikel 4: Portretrecht / Beeldmateriaal
1. De Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van, tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.
2. De Organisator houdt zich het recht voor om beeldmateriaal, dat door een Deelnemer gemaakt is tijdens het Evenement, zelf te publiceren in welk medium dan ook zonder daarbij de eigenaar of bron te vermelden.

Artikel 5: Persoonsgegevens
1. De door de Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer. Het is de Deelnemer ten alle tijden toegestaan kosteloos schriftelijk of per email aan de geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door de Organisator of tegen het verstrekken van persoonsgegevens, waarna de Organisator dat zal stopzetten. De Deelnemer verleent door het aangaan van de Overeenkomst toestemming aan de Organisator tot openbaarmaking van zijn naam en wedstrijdresultaten, bijvoorbeeld in dagbladen en via internet.

Artikel 6: Intellectuele eigendomsrechten
1. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van het Evenement alsmede betrekking tot het Evenement gehanteerde bedrijfsformule berusten bij de Organisator. Het is de Deelnemer en derde niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator.
2. Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de locatie. Het is de Deelnemer en derde niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.

Disclaimer
De informatie op deze website (www.farmstaclerun.nl) heeft een informatief karakter. Ondanks de bestede zorg aan inhoud, ontwerp, samenstelling en publicatie van deze website aanvaardt Stichting Sportevenementen Heino geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is en/of zouden kunnen zijn van onvolkomenheid of onjuistheid in de inhoud van deze website en/of het gebruik van de vermelde informatie. Verstrekte informatie op deze website kan periodiek en/of zonder enige aankondiging aan de gebruiker worden gewijzigd. Stichting Sportevenementen Heino is niet aansprakelijk voor mogelijke virussen en of andere schadelijke componenten door/bij het gebruik van de website.

Gebruik van externe links
Stichting Sportevenementen Heino maakt in haar website mogelijk gebruik van een aantal externe links. Deze links staan vermeld als service voor de gebruiker/bezoeker van deze site. In geen geval kan Stichting Sportevenementen Heino aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor inhoud van deze derden pagina’s, privacybescherming op deze websites, diensten die hierop eventueel aangeboden worden en/of voor schade/verlies veroorzaakt door het gebruiken van de externe links. Ook voor deze websites geldt dat zonder enige aankondiging aan de gebruiker informatie op deze pagina’s en/of links naar andere externe pagina’s kunnen worden gewijzigd.

Stichting Sportevenementen Heino is niet verantwoordelijk voor het verzamelen en/of gebruik maken van persoonlijke gegevens door externe (website) links. Daarnaast wordt geen verantwoordelijkheid gedragen voor het tonen van specifieke advertenties door en op de externe pagina’s.

Auteursrechten
Farmstacle Run en haar logo’s/beeldmateriaal zijn handelsmerken van Stichting Sportevenementen Heino en onder voorbehoud van auteursrechten. Daarnaast zijn alle publicaties op deze website en/of andere (social) kanalen van Stichting Sportevenementen Heino, tenzij anders vermeld, intellectuele eigendommen van Stichting Sportevenementen Heino

Niet-afdwingbare bepalingen
Als een bepaling op deze website en/of deze disclaimer niet afdwingbaar onder de toepasselijke wetgeving is, is dit niet van invloed op de afdwingbaarheid van de overige bepalingen van deze website disclaimer.

Redelijkheid
Door gebruik te maken van deze website, gaat u akkoord dat de uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid die in deze website disclaimer zijn vermeld, redelijk zijn. Als u niet van mening bent dat ze redelijk zijn, kunt u deze website niet gebruiken.